Молитва на иврите аудио

Содержание

Молитва на иврите аудио

Молитва на иврите аудио

Древняя Каббалистическая Молитва на Иврите (Ana Bekoach)

7 Строк , по 6 слов в каждой.

Первые буквы каждого слова известны как 42 Буквы Б-га.

Каждая строка (написание идёт справа налево, строка начинается справа) начинается с названия Сфиры ( Хэсэд, Гвура, Тифэрэт, Нэцах, Ход, Йесод, Малькут)

קַבֵּל רִנַּת עַמְּךָ, שַׂגְּבֵנוּ, טַהֲרֵנוּ, נוֹרָא

נָא גִבּוֹר, דוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ כְּבָבַת שָׁמְרֵם

בָּרְכֵם, טַהֲרֵם, רַחֲמֵי צִדְקָתְךָ תָּמִיד גָמְלֵם

חֲסִין קָדוֹשׁ, בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתְךָ

יָחִיד גֵּאָה, לְעַמְּךְ פְּנֵה, זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתְךָ

שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ, יוֹדֵעַ תַעֲלֻמוֹת

2.Кабель Ринат Амха, Сагвейну Таарейну, Нора!

3.На Гибор Доршей Йихудха Кевават Шомрем!

4.Бархем Таарем Рахамей Цидкатха Тамид Гомлем!

5.Хасин Кадош Беров Тувха Наель Адатеха!

6.Яхид, Геэ, Леамха Фнэ, Зохрей Кдушатеха!

7.Шавъатейну Кабель Ушма Цаакатейну, Йодеа Таалумот!

2.Прими молитву народа Своего, укрепи и очисти нас, Грозный!

3.Мы молим: Всемогущий! Провозглашающих единство Твое храни, как зеницу ока!

4.Благослови их, очисти их, окажи им милость, даруй им неизменно справедливость Твою!

5.Незыблемый и Святой, с великой добротой управляй Своим народом!

6.Единственный, Всевышний, повернись к народу Своему, помнящим о святости Твоей!

7.Прими мольбу нашу и услышь наш вопль, Ты, перед Которым отрыто тайное!

 • Огромное количество mp3 бесплатно и без регистрации!

  Kol Ha Olam Kulo (иудейская молитва на иврите доверия и мужества) 04:39

  МОлитва Аhарона 05:28

  “Молитва” (Б.Окуджава), исп. на иврите (версия, исполняемая Ларисой Герштейн) 03:33

  Ана бекоах (молитвы вызывают вибрации чистой гармонии силы) 05:25

  Adon Olam (молитва на иврите) 03:36

  молитва на иврите ИВРИТЕ (Исполняет Сарит Хадад) 04:10

  “Молитва” Булата Окуджавы (на иврите) 02:35

  Молитва благословения на иврите 00:14

  Adon Olam ( еврейская молитва «Вечный Господь» на иврите 1970) 04:08

  Самая древняя молитва. «Шма Исраэль» (Иврит, перевод, трнслетирация)

  Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога.

  שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד

  Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога.

  Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха.

  ואהבתאת יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך,ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך:

  והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ:

  ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת

  Молитва «Шма» Когда человек молится один, он произносит! Бог, Царь, которому мы вверяем себя!СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ: ГОСПОДЬ — БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН! (Шёпотом): БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ! ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ, И БУДУТ ЭТИ СЛОВА, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДАЛ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, И ПОВТОРЯЙ ИХ ДЕТЯМ СВОИМ, И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, И НАПИШИ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. И БУДЕТ ТАК : ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕСЬ МОИХ ПОВЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ Я ДАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, (ПОСЛУШАЕТЕСЬ), ЛЮБЯ ГОСПОДА БОГА ВАШЕГО, И СЛУЖА ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ВСЕЙ ДУШОЙ ВАШЕЙ, ТО ДАМ Я ДОЖДИ ЗЕМЛЕ ВАШЕЙ В СРОК: ДОЖДЬ ПОСЛЕ СЕВА И ДОЖДЬ ПЕРЕД ЖАТВОЙ, — И СОБЕРЁШЬ ТЫ СВОЙ ХЛЕБ, И ВИНО (СДЕЛАЕШЬ) СВОЕ, И МАСЛО СВОИХ ОЛИВ, И ДАМ ТРАВУ НА ПОЛЕ ТВОЕМ ДЛЯ СКОТА ТВОЕГО, И БУДЕШЬ ТЫ ЕСТЬ ДОСЫТА. БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАШИ СЕРДЦА НЕ ПОДДАЛИСЬ СОБЛАЗНУ, ЧТОБЫ НЕ СВЕРНУЛИ ВЫ С ПУТИ И НЕ СТАЛИ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ БОГАМ И ПОКЛОНЯТЬСЯ ИМ, ИНАЧЕ РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ВАС ГОСПОДЬ И ЗАМКНЕТ НЕБЕСА, И НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ, И ЗЕМЛЯ НЕ СТАНЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ ПЛОДЫ. И ИСЧЕЗНЕТЕ ВЫ ВСКОРЕ С ЛИЦА БЛАГОДАТНОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ДАЕТ ВАМ. ПРИМИТЕ ЭТИ МОИ СЛОВА СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ДУШОЮ ВАШЕЙ; И ПОВЯЖИТЕ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ ВАШУ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ВАШИМИ И НАУЧИТЕ ИМ СЫНОВЕЙ ВАШИХ, ЧТОБЫ ВСЕ ВЫ ПРОИЗНОСИЛИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И НАПИШИТЕ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ, ЧТОБЫ ВЫ И СЫНОВЬЯ ВАШИ ЖИЛИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ИБО ЭТО ТА СТРАНА, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ОБЕЩАЛ ДАРОВАТЬ ВАМ, ПОКЛЯВШИСЬ В ТОМ ОТЦАМ ВАШИМ, СТОЛЬ ДОЛГО, КАК ДОЛГО СУЩЕСТВУЮТ НЕБЕСА НАД ЗЕМЛЁЙ. И ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МОШЕ ТАК: ОБРАТИСЬ К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ, ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ СЕБЕ КИСТИ НА КРАЯХ ОДЕЖДЫ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ И ВПЛЕТАЛИ В КАЖДУЮ КИСТЬ НА ТЕХ КРАЯХ ГОЛУБУЮ ШЕРСТЯНУЮ НИТЬ, И БУДУТ У ВАС КИСТИ, ПОСМОТРЕВ НА КОТОРЫЕ , ВЫ БУДЕТЕ ВСПОМИНАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА И ИСПОЛНЯТЬ ИХ. И НЕ БУДЕТЕ ВЫ БЛУЖДАТЬ, ВЛЕКОМЫЕ СЕРДЦЕМ И ГЛАЗАМИ ВАШИМИ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЛУЖДАЕТЕ (НЫНЕ), ВЛЕКОМЫЕ ИМИ, — ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ И ИСПОЛНЯЛИ ВСЕ ЗАПОВЕДИ МОИ И (ТОГДА) БУДЕТЕ СВЯТЫ, КАК (ОБЕЩАЛ) ВАШ БОГ. Я, ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ВАШИМ БОГОМ. Я — ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ. ИСТИННО… Предоставлено сайтом toldot.ru

  Понравилось это:

 • Источник: https://xn----7sbebizuhsg3bs.xn--p1ai/molitva_na_ivrite_audio/

  Еврейские молитвы

  Молитва на иврите аудио

  Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

  В чем их сила

  Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

  Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

  Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

  Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

  Отличие молитвы на иврите от православной

  В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах.

  В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры.

  То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

   Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

  Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим.

  Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек – это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом.

  Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

  Как правильно читать еврейскую молитву

  По законам иудаизма, молитва – это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

  В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

  Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

  Современный перевод Сидура на русском языке

  Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

  Концепция Сидура заключалась в следующем:

  • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
  • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
  • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
  • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

  Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

  • Утренняя молитва;
  • Молитва Благословения;
  • Молитвы Минха и Маарив;
  • Молитвы вечера Субботы;
  • Молитвы утра Субботы;
  • Молитвы Минха и завершение Субботы;
  • Молитвы Рош ходеш;
  • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
  • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

  Еврейские молитвы на все случаи жизни

  Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

  Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

  • При рождении ребенка;
  • При уходе из жизни человека;
  • Во время проведения обряда обрезания;
  • Перед едой;
  • Сразу после пробуждения и перед сном;
  • Во время празднования свадьбы;
  • В собственный день рождения;
  • При стихийных бедствиях;
  • При раздорах в семье.

  В иудаизме считается, что молитва за себя – это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры.

  Просить Господа за себя – это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку.

  А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

  Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

  На удачу

  Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

  Звучит она так:

  В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

  «Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

  Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

  Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

  На русском языке молитва звучит следующим образом:

  «Я говорю и молю устами своими – ответь мне, Господи, Бог Израиля, Царь всех царей и Владыка всех владык. Прошу смиловаться надо мной и услышать мою молитву и мой крик. Господь, увидь мои слезам, не будь глухим к мольбам моим, так как Ты слышишь все голоса людей. Я буду говорить, а Ты слышать меня. Ты всегда слышишь молитву – это истина. Благословен слушающий молитву».

  Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

  Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

  • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
  • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
  • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

  В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

  «Кто благословение дал отцам нашим – Аврагаму, Ицхаку и Яклову, Мойше и Агарону, Давиду и Шломло, тот благословение дарует больному (больной) (произносится имя человека), сыну (дочери) (произносится имя матери).

  Благословение будет даровано, поскольку (произносится имя того, кто обещает сделать пожертвование), обещал сделать пожертвование ради выздоровления и благополучия в дальнейшем. В субботний день не должны звучать жалобы.

  Наступит исцеление вскоре. Скажем все Амен».

  В будний день текст молитвы другой:

  «Кто благословение дал отцам нашим – Аврагаму, Ицхаку и Яклову, Мойше и Агарону, Давиду и Шломло, тот исцеление дарует больному (больной) (произносится имя человека), сыну (дочери) (произносится имя матери).

  Исцеление будет даровано, поскольку (произносится имя того, кто обещает сделать пожертвование), обещал сделать пожертвование ради выздоровления и благополучия в дальнейшем. В награду за это Господь преисполнится состраданием и вернет больному человеку здоровье. Не только излечит его (ее), но и укрепит, вернув все жизненные силы.

  Полное исцеление наступит для всех двухсот сорока восьми частей его тела и трёхстах шестидесяти пяти жил. Полное исцеление души и тела наступит для этого больного и для всех больных израильского народа. Скажем. Амен».

  Слушать онлайн еврейскую молитву:

  Скачать в МР3: Molitva_evreiskaya.mp3 [596,73 Kb] (cкачиваний: 214)

  Источник: http://psy-magic.org/molitvy/846-evreyskie-molitvy.html

  Молитва на арамейском аудио

  Молитва на иврите аудио

 • 0 Сохранили
  • 12Добавить в цитатник
  • 0Сохранить в ссылки

  Ответ на Rele_Vremeni

  1) Опечатка в арамейской транслитерации: не “мальчута” (“царство”), а “мальхута”.

  2) На иврите (а с арамейским – близкие языки) “qhaj” означает “живой”, “haje” – “будь”, “jihje” – “будет”, “да” – “ken”, а на арамейском основа глагола “быть” – “hwh” (а не “hj” – с чем сравнили).

  Текст песни “Отче Наш – на арамейском языке — Молитва”

  ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!

  тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;

  неве совьянух / да будет воля Твоя

  эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.

  Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь

  юмана / нам днесь.

  Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,

  эйчана дап ахнан / якоже и мы

  Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.

  вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,

  элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:

  Отче Наш – на арамейском языке – Молитва

  Исполнитель: Отче Наш – на арамейском языке

  Текст песни:

  Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!

  ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!

  тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;

  неве совьянух / да будет воля Твоя

  эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.

  Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь

  юмана / нам днесь.

  Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,

  эйчана дап ахнан / якоже и мы

  Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.

  вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,

  элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:

  Молитва господня “отче наш” (на арамейском языке)

  Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh. Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh: ei-chana d′bish-maiya: ap b′ar-ah. Haw lan lakh-ma d′soonqa-nan yoo-mana. O′shwooq lan kho-bein: ei-chana d′ap kh′nan shwiq-qan l′khaya-ween. Oo′la te-ellan l′niss-yoona: il-la paç-çan min beesha. Mid-til de-di-lukh hai mal-choota oo khai-la oo tush-bookh-ta l′alam al-mein. Aa-meen.

  Да святится имя Твое,

  Да придет Царствие Твое,

  Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли!

  Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

  И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим,

  И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!

  Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки! Аминь.

  Количество рецензий: 4

  Количество просмотров: 18163

  : 12.09.2010 в 03:06

  Хоть немного интересующийся восточными древними языками человек никогда бы такое не написал.

  Автор хоть понимает, что он совершает, когда дает перевод к основной Молитве, данной Самим Богом, не имеющий вообще ничего общего с текстом самим же им данной транскрипции?

  Уважаемый! Данный текст – не мой и перевод тоже не мой, а взятый на просторах Интернета. Я просто свел вместе все тексты в одно место, чтобы можно было сравнить их между собой и подумать над смыслом молитвы Господней.

  Аминь и Аллилуйя.

  Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

  Стихи, проза, все литературные жанры. Литпричал – это сайт для авторов и читателей.

  Отправляя любой текст, через специальные формы на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

  Понимают ли ангелы арамейский язык или можно молиться по русски

  17 марта 2015 года, Рав Гедалия Шестак, из цикла «История священного языка»

  Люди, которые начинают свой путь в иудаизм, часто сталкиваются с этим вопросом. Молиться ли на родном языке, или читать текст на иврите, не понимая смысла?

  Отложить ОтложеноПодписаться Вы подписаныВесь циклДоступно в iTunes

  Принципы Алахи (еврейского закона)

  Рав Моше Пантелят,

  из цикла «Царица Суббота»

  Письменная традиция дана нашему народу в готовом виде на горе Синай. А что известно об устной традиции?

  Шулхан Арух

  Рав Реувен Пятигорский,

  из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

  По материалам газеты «Исток»

  Кицур Шульхан Арух

  Рав Реувен Пятигорский,

  из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

  По материалам газеты «Истоки»

  Приведите примеры, что святой язык — иврит — выражает сущность предметов?

  Рав Реувен Куклин

  Какова, например, сущность слова шульхан (стол)?

  Иврит выражает сущность предметов?

  Рав Реувен Куклин

  Почему на иврите «лицо» — во множественном числе?

  На каком языке разговаривал Авраам или является ли иврит еврейским языком?

  Рав Гедалия Шестак,

  из цикла «История священного языка»

  На каком языке Моисей записал Библию?

  Рав Бенцион Зильбер

  Язык, на котором Моше записал Тору, более свят, чем иврит?

  Еврейская история 1. Возвращение из Вавилона

  Рав Гедалия Шестак,

  из цикла «Еврейская история»

  Еврейская история 2. Возвращение из Вавилона, продолжение

  Рав Гедалия Шестак,

  из цикла «Еврейская история»

  Еврейская история 6. Восстание Маккавеев

  Рав Гедалия Шестак,

  из цикла «Еврейская история»

  В гармонии с природой

  В гармонии с природой

  Толдот Йешурун 2007, р.Уриель Зильбигер

  Рекомендуем

  Второй Храм был последним?

  Отвечает Рав Натан Агрес

  В Торе есть коды?

  Отвечает Рав Натан Агрес

  Сегодня читаем главу Микец

  Рав Бенцион Зильбер

  О ханукальном пончике.

  Переводчик Виктория Ходосевич

  Ханука: форма против содержания

  Переводчик Виктория Ходосевич

  Месяц Тевет

  Рав Реувен Пятигорский,

  из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

  Пост десятое Тевета

  Рав Реувен Пятигорский,

  из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

  По материалам газеты «Истоки»

  Иудаизм и евреи

  Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru

  после каждого процитированного материала

  Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей

  Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

  Библия – Слово Божье

  Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,

  французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

  Примерная транскрипция и перевод

  (для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы)

  Авину, шэбашамаим – Отец наш, на небесах

  Йиткадэш шимха – освятится Имя Твое

  Таво малькутэха – придет Царствие Твое

  Йеасэ рцонха – исполнится воля Твоя

  Кэбашамаим кэн баарэц – как на небе, также и на земле

  Эт лэхэм хукэйну – хлеб наш постоянный

  Тэн ляну hайом – дай нам сегодня

  Услях ляну аль хатаэйну – и прости нам долги наши

  Кмо шэсольхим гам анахну – как и мы прощаем

  Ле хотъим ляну – согрешающим против нас

  Вэаль твиэйну лиядэй нисайон – не дай нам впасть во власть искушения

  Ки им хальцэну мин hара – но сохрани нас от зла

  ДЕТАЛИ ВИДЕО

  Подарок для женщин, скачайте сейчас –

  http://garmoniya-club.com/vebinar2/. А в этом видео Молитва Отче наш ( на арамейском – очень красиво)

  Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!

  ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!

  тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;

  неве совьянух / да будет воля Твоя

  эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.

  Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь

  юмана / нам днесь.

  Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,

  эйчана дап ахнан / якоже и мы

  Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.

  вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,

  элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:

  мудтуль дилух хай / Яко твое есть

  утишбухта / и слава

  л’алам алльмин. / во веки веков

  Подписывайтесь на канал – https://www..com/user/gaarmoniyasil

  Отче наш молитва на Арамейском языке

  Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh. Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh: ei-chana d’bish-maiya: ap b’ar-ah. Haw lan lakh-ma d’soonqa-nan yoo-mana. O’shwooq lan kho-bein: ei-chana d’ap kh’nan shwiq-qan l’khaya-ween. Oo’la te-ellan l’niss-yoona: il-la paç-çan min beesha.

  Mid-til de-di-lukh hai mal-choota oo khai-la oo tush-bookh-ta l’alam al-mein. Aa-meen. Абвун д-башмайо, неткаддаш шмахъ. Тетэ макультахъ. Нэйуэй зебиянохъ: айкана д-башмайо: аф бара. Хаб лан лама д-сунканан йомано. Уашбок лан хав бэин: уатайин айкана дофнан ш-бокан лахайобаин. Уэла талан ленесъона: эла патсан мин биша.

  Метуль деляхъи малькута уахъаила уатиш бута лаалам ольмин. Амен. БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: О Дышащая Жизнь! Имя Твое сияет повсюду! Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие, представь в Твоем воображении Твое «Я могу» сейчас, облеки Твое желание во всякий Свет и Форму.

  Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать Источник, но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем. От Тебя возникает всякое Видение, Сила и Песнь.

  От собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда. ПО ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИ: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли! Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

  И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки! Аминь.

  Так звучит язык Христа: единственный в мире монастырь проводит службы на арамейском

  Службы в этот день проходят во многих странах. Однако на арамейском языке, языке Спасителя, богослужение идет в единственном в мире монастыре Тринадцати святых отцов в грузинском селе Старая Канда. Будьте в курсе самых актуальных новостей! Подписка на офиц. канал Россия 24: http://bit.

  ly/subscribeRussia24TV Последние новости – http://bit.ly/LatestNews15 Вести в 11:00 – https://bit.ly/Vesti11-00-2015 Вести. Дежурная часть – https://bit.ly/DezhChast2015 Большие вести в 20:00 – http://bit.ly/Vesti20-00-2015 Вести в 23:00 – https://bit.ly/Vesti23-00-2015 Вести-Москва с Зеленским – https://bit.

  ly/VestiMoskva2015 Вести в субботу с Брилёвым – http://bit.ly/VestiSubbota2015 Вести недели с Киселёвым – http://bit.ly/VestiNedeli2015 Специальный корреспондент – http://bit.ly/SpecKor Воскресный вечер с Соловьёвым – http://bit.ly/VoskresnyVecher Поединок – https://bit.ly/Poedinok2015 Интервью – http://bit.

  ly/InterviewPL Реплика – http://bit.ly/Replika2015 Агитпроп – https://bit.ly/AgitProp Война с Поддубным – http://bit.ly/TheWar2015 Военная программа Сладкова – http://bit.ly/MilitarySladkov Россия и мир в цифрах – http://bit.ly/Grafiki Документальные фильмы – http://bit.ly/DocumentalFilms Вести.net – http://bit.

  ly/Vesti-net Викторина с Киселевым – https://bit.ly/Znanie-Sila

  молитва Ангелу Хранителю (Юлия Славянская)

  Научи меня молиться, Добрый Ангел, научи: Уст твоих благоуханьем Чувства черствые смягчи! Да во глубь души проникнут Солнца вечного лучи, Да в груди моей забьются Благодатных слез ключи! Припев: Дай моей молитве крылья, Дай полет мне в высоту, Дай мне веры безусловной Высоту и теплоту! Неповинных, безответных Дай младенцев чистоту И высокую, святую Нищих духом простоту! Дай стряхнуть земные узы С прахом страннических ног, Дай во мне угаснуть шуму Битв житейских и тревог. Да откроется Тобою Мне молитвенный чертог, Да в одну сольются думу Смерть, бессмертие и Бог! Припев: Дай моей молитве крылья, Дай полет мне в высоту, Дай мне веры безусловной Высоту и теплоту! Неповинных, безответных Дай младенцев чистоту И высокую, святую Нищих духом простоту!

  Молитва на возврат энергий. Прощение. Очень мощная молитва!

  Молитва на возврат энергий – это мощная работа с прощением. http://www.celitelstvo.su/forum/33-118-1 – Здесь текст молитвы! Снимается весь негатив. Разрывается порочный круг непрощения и претензий, т.к.

  все негативные энергии сначала полностью очищаются, пропускаются через всевозможные фильтры, а уже потом только в чистейшем виде возвращается к обидчику. Принося обеим сторонам облегчение, всепрощение и гармонию в отношениях.

  Моя статья: “Отворот? А может быть лучше гармонизация отношений?” Читать здесь: http://www.reiki-iniciacii.ru/news/otvorot_a_mozhet_luchshe_garmonizacija_otnoshenij/2012-01-23-70

  Отче Наш слушать 40 раз Для чего читают Отче Наш 40 раз 40 дней

  Источник: https://xn-----6kccgdvsdzky9au.xn--p1ai/molitva-na-aramejskom-audio/

  Молитва на иврите о любви

  Молитва на иврите аудио

  Детальное описание из нескольких источников: «молитва на иврите о любви» – в нашем некоммерческом еженедельном религиозном журнале.

  Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

  О здоровье

  Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

  Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

  • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
  • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
  • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

  В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

 • Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.