Молитва беременной о мальчике

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва беременной о мальчике

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

Прослушать:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

Тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

См. также: РОДЫ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва о беременности

Молитва беременной о мальчике

Мы, женщины, изначально было созданы для продолжения рода. Наша природная обязанность это в первую очередь быть хорошей матерью, давать жизнь новому человеку и помогать мужчине продолжать его род.

Первобытным женщинам очень легко давалась эта функция, а если какая-то из женщин не могла родить ребенка, то мужчина мог зачать ребенка другой женщине, и это было обычным делом, и молитва о беременности как таковая не требовалась, т.к.

у первобытных людей были свои, другие, способы задабривания Богов.

Но сейчас времена изменились, изменились и нравы, но, к сожалению, бесплодие и невозможность родить долгожданного ребенка преследуют женщин до сих пор. Причем в наше время бесплодных женщин и мужчин в том числе, стало гораздо больше.

И тут сам собою встает вопрос, что делать, когда желанная беременность все не наступает, а врачи ставят неутешительный диагноз и не оставляют надежды? И когда надежды не остается, мы начинаем молиться и просить Бога и Его святых о помиловании и о том, чтобы они помогли в этой беде. И они слышат нас, и помогают.

Известно немало случаев, когда полностью бесплодные женщины и мужчины после долгих молитв сумели зачать и родить здорового ребенка, а то не одного. Так, например, служители Храма святой Матроны Московской рассказывали, как женщина приходила изо дня в день к иконе святой и просила ее послать ребеночка, и Матрона услышала, и через год у женщины родились близнецы.

Что нужно делать, чтобы молитва помогла

Мы на нашем сайте много раз рассказывали о том, почему нашу молитву не слышат, сейчас мы поговорим об этом вкратце.

Многие люди задаются вопросом, что нужно сделать, чтобы молитва о долгожданной беременности помогла и была услышана? Нужно верить и смиряться – отвечают священнослужители, без веры и смирения нам ничто не поможет.

Случается так, что человек вроде верит, а просимое ему не дается, в этом случаи священники говорят, что либо мы еще не готовы получить то, о чем просим, либо мы не очистили свое сердце от страстей и не настроились на общение с Богом.

Что это значит? Это значит, что прося чего-то в молитве, мы на самом деле не просим, а требуем это, в наших сердцах нет смирения, и мы не полностью полагаемся на Божью волю.

И если у многих женщин молитва о желанной беременности была услышана, то это значит только одно, что они не уставали молиться, и делали это с верой, смирением и надеждой в сердце. Иными словами, они полностью доверяли свою жизнь Богу, и были готовы принять все, что Он им ниспошлет.

Кому молиться о беременности

В нашей православной церкви очень много святых, которым молятся в тех или иных ситуациях, а если вы достаточно далека от церкви и заходите туда изредка для того, чтобы свечку поставить, то вы можете растеряться и не знать, кому нужно молиться о послании ребенка в вашу жизнь. Конечно, если вы обратитесь к служителям церкви, то они вам обязательно помогут и все расскажут, но все же лучше будет, если вы самостоятельно узнаете, какому святому нужно молиться.

Сразу хотим сказать, что, по мнению священников, да и по нашему мнению тоже, молитва о желанной беременности может быть обращена к любому святому и, конечно же, непосредственно к самому Иисусу Христу, который обязательно вас услышит и поможет вам.

Но в народе сложилось такое мнение, что есть святые, помощь которых направлена исключительно на рождение ребенка или на помощь в любви, в бизнесе и т.д.

, и сейчас мы расскажем вам обо всех святых, которые помогают семейным парам зачать и родить здорового ребенка.

Молитва Иисусу Христу

Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди милостивым Покровителем, да Твоею помощию сохранится Тобою же установленное.

Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего, сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества и предуказание тайны единения Христа с Церковью.

Призри, Милосердный, на рабов Твоих сих (имена), союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки.

Ксения Петербургская

К часовне Ксении Петербургской на Смоленском кладбище каждый день стоит очередь, все хотят поклониться мощам святой и попросить ее о чем-то своем, самом сокровенным.

И многие люди, мужчины и женщины, просят святую именно о том, чтобы она дала им шанс испытать всю радость отцовства и материнства. К Святой еще часто обращаются с просьбами помочь выйти замуж за хорошего человека или жениться.

Конечно, к Ней можно обращаться и с другими просьбами, но, как нам известно, при жизни Ксения Блаженная помогала часто именно в этих вопросах.

Молитва Ксении Петербургской

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прослаляет тя.

Предстоящие на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко Престолу Милосерднаго Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстан и святыми твоими молитвами пред Всемилостевым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженнаямати Ксение, младенцы светом Святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобозненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любов и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли. Ты наша надежда и упоавние, скорое услышание и избавление,тебе благодарени воссыпаем и с тобою слави Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь..

Матрона Московская

Другая, не менее известная старица, Матрона Московская, чьи мощи покоятся в Москве в Покровском монастыре, так же помогает бездетным парам зачать и выносить здорового ребеночка, а то и нескольких сразу. О силе и помощи этой Святой слышали многие, и многие люди с разных уголков нашей страны приезжают в Покровский монастырь, где не только покоятся мощи Святой, но и стоит чудотворная икона.

Молитва о желанной и долгожданной беременности, обращенная к Матроне Московской всегда будет услышана, и помощь от нее не заставит долго ждать. Также к ней можно обратиться с молитвой о здоровье своем, а также родных и близких людей. При жизни Святая праведная Матрона говорила, что поможет всем, кто обратиться к ней с чистыми помыслами.

Молитва Матроне Московской

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донесико престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно и от ныне и до века. Аминь.

Праведные Иоаким и Анна

Праведные Иоаким и Анна являются родителями Пресвятой Девы Марии и покровителями семьи. К этим святым можно обращаться при бесплодии с просьбой помочь родить ребенка. При жизни эти святые были бесплодны, и после долгих и усердных молитв, когда Анна была уже не в молодом возрасте, Бог им послал ребенка – Деву Марию.

Молитва Иоакиму и Анне

О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему!

К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии.

Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Преподобный Александр Свирский

О чудесах этого святого слышали многие, особенно он помогает бездетным парам, которые хотят родить именно мальчика. Многие верят, что молитва о желанной беременности мальчиком, обращенная к этому святому будет услышана.

Мощи святого находятся Свято-Троицком мужском монастыре, куда стекаются пары, которые хотят испытать счастье материнства и отцовства.

Молитва Александру Свирскому

О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобие и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй. Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная.

Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея России. И да в мире глубоце пребудет святая Православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче.

Наипаче же в час кончины нашея явися наМ, заступниче благосердый, да не предана будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом Живоначальньи Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще И недостойны еемы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отцаи Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Великомученица Параскева Пятница

Эта святая так же считается хранительницей семьи и помогает женщинам зачать ребенка. Также Параскева Пятница помогает при различных болезнях души и тела. Многие женщины говорят, что их молитва о долгожданной беременности была услышана, и им был послан долгожданный ребеночек.

Молитва Параскевы Пятнице

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу.

Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми; светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны семы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в нем же ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

А если вы по каким-то причинам не можете приехать в место, где лежат мощи того или иного святого, то не стоит отчаиваться, ведь молитву от души можно читать и дома, а иконку святого можно купить в любой церкви вашего города. Помните, святые помогают не потому, что вы приехали к их мощам, а по вере вашей.

Источник: https://zdravyshka.ru/poleznye-sovety/svyatye-celiteli/molitva-o-beremennosti.html

Молитвы для беременных о вынашивании и молитвы о беременности

Молитва беременной о мальчике

Вынашивание ребёнка – важный и волнительный период в жизни любой женщины. В это время будущая мать испытывает благостное состояние. Однако бывают случаи, когда по разным причинам жизни плоду в её чреве угрожает опасность.

Женщина в попытках сохранения беременности обращается к высшим силам, а если врачи не в состоянии помочь в борьбе за жизнь ребёнка, то молитва во время беременности становится единственной надеждой на вынашивание желанного дитя.

Нередки случаи, когда истово просящие женщины вымаливали у Святых ребёнка после тщетных попыток забеременеть и исцеление хворого младенца.

Способны ли молитвы сохранить беременность?

Известно, что молитвы способны творить чудеса. Главное при обращении к Всевышнему – верить искренне и беззаветно в то, что милосердный Бог не оставит просьбу без ответа.
Будущая роженица будет услышана и её ребёнку даруется жизнь. Важно не отчаиваться, а повторять молитвенные слова как можно чаще, каждый раз непременно благодаря Всевышнего за ниспосланные блага.

Подтверждением необыкновенной силы молитвы являются многочисленные истории чудесного исцеления младенцев, наступления долгожданного детоношения или сохранения жизни плода в утробе матери.

Святые, покровительствующие беременности и материнству

Одними из самых сильных являются обращения к высшим силам женщин в положении. Не каждая из них, сталкиваясь с бедой, знает, к какому из Святых лучше всего направить свои просьбы.

Прошение о наступлении беременности, лёгком вынашивании и успешном разрешении от неё, об исцелении младенца обращают таким Святым покровителям, как:

 • Иисус Христос;
 • Николай Чудотворец;
 • Матрона Московская;
 • Симеон Мироточивый;
 • Пресвятая Богородица;
 • Параскева Пятница;
 • Дева Мария.

Просить нужно всей душой с тщанием и усилием, и тогда все молитвы воздадутся.

Молитвы о беременности и материнстве

Существуют молитвенные слова, связанные с детоношением и материнством. К ним относятся:

 • прошение о сохранении беременности;
 • обращение при угрозе преждевременного рождения;
 • молитва за беременную дочь;
 • просьба о благополучном течении детоношения;
 • прошение о даровании здоровья болящему ребёнку.

Молясь перед иконой, будущая роженица обретает спокойствие и душевные силы. Это важно, если её детоношение протекает сложно или новорождённый не здоров.

Почитаемые при беременности и материнстве иконы

В церкви молитвенные слова при беременности, на беременность, о здоровье младенца произносятся пред иконой. Так женщина обращается к Святым покровителям, припадая устами к их лику.

Особо почитаются у беременных, матерей и жаждущих стать ими следующие образа:

 • Феодоровская икона Божией Матери. Изображённая на ней Святая ниспосылает молящейся на сносях здоровое чадо.
 • Лик Божией Матери «Поможение родам». Несёт благодать будущей роженице, перед ней мать уповает на то, чтобы её дочь благополучно разродилась. Нередко у кровати беременных стоит этот чудотворный образ.
 • Православная икона «Иоаким и Анна». Молитва о беременности, произносимая перед ней, способна творить чудеса и даровать долгожданное дитя.
 • Божественное изображение Божией Матери «Споручница грешных». Его присутствие почётно для любого молитвенного дома. Истовые обращения матери будут услышаны, её ребёнок исцелится от тяжёлого недуга.
 • Святой лик Богородицы «Умягчение злых сердец». Молитва для беременных, прочитанная подле этой иконы, имеет особую сакральную силу. Женщину в положении, почитающую изображение Святой покровительницы на иконе, покинет беспокойство за развитие плода в её утробе и за разрешение от беременности. Лик Богородицы в доме сулит супругам счастье. Если её изображение повесить при входе в жилище, то защита семейного очага от невзгод будет сильнее.

Накануне родоразрешения роженица испытывает сильное смятение.

В этот период она особый смысл вкладывает в обращения к Святым покровителям, перелистывая молитвослов в поисках нужных и точных молитвенных текстов, способных помочь рождению здорового малыша.

Чудодейственной силой обладают образа Божьей Матери «В родах помощница» и «Целительница». К ликам, изображённым на них, можно обращаться своими словами, веруя и надеясь, и тогда Божья Матерь ниспошлёт лёгкие роды и здоровое новорождённое дитя.


Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженной рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглагоданная радость, которою преисполнилось девственно Твое сердце при воззрении на новорождённого Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения.

Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня.

Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославляю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

на тему: Молитва во время беременности

Молитва о сохранении беременности ко Господу Иисусу Христу

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого! К Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростию сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от Своего Духа, чтобы мы были Твоим подобием.

И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену, в Тобою установленном порядке брака, умножался род человеческий; Ты восхотел благословить людей, чтобы они росли и множились и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы.

О Боже и Отче! Да будет во веки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал! Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я, по Твоей воле, от Твоего чудного творения произошла и пополняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева.

Это Твой дар, Твоя Божественная милость, о Господи и Отче духа и тела! Потому обращаюсь я к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению.

Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие.

Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти. Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания.

Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада.

Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если Ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое и хорошее дитя, то клянемся привести его снова к Тебе и посвятить Тебе, чтобы Ты пребыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть Тебе верными слугами вместе с нашим ребенком.

Услыши, милосердный Боже, молитву рабы Твоей, исполни мольбу сердца нашего, ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, Который ради нас воплотился, ныне же пребывает с Тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.

Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Источник: http://velikijpost.ru/molitva-o-beremennosti/

Молитва матери о беременной дочери. Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Молитва беременной о мальчике

Ожидание появления на свет малыша — невероятно трогательный, радостный, и вместе с тем деликатный период для всей семьи. Беременной женщине очень важно участие близких и их поддержка: всестороннее внимание мужа, понимание со стороны старших детей и, конечно, материнская забота и любовь.

Ведь никто так не понимает тревог и переживаний беременной, как ее собственная мать: она прошла этот волнующий путь и готова наставить и поддержать на нем свою собственную дочь. Многие семьи, ожидающие пополнения, обращаются к Богу с просьбами, делятся своими волнениями и уповают на защиту.

В православном мире считается, что молитва матери о беременной дочери имеет огромную силу.

Беременность — благословение или бремя

Для многих женщин период беременности — счастливейший в жизни. Это возможность ощутить физически чудо жизни и быть его частью. Ни для кого не секрет, что период вынашивания малыша для женщины также является и испытанием, как физическим, так и духовным.

Само слово «беременность» будто происходит от «бремени». Ещё со старославянских времен в русском языке сохранилось выражение «разрешиться от бремени», что означает родить ребёнка. Значит ли это, что в языке поколениями закрепилось мнение о том, что вынашивание малыша — в тяготу?

Беременность — светлый, счастливый, но вместе с тем очень волнительный период в жизни женщины

Это не совсем соответствует действительности. И слово «беременность», и слово «бремя» своими корнями восходят к одному источнику — праславянскому корню «береме», который означал «ноша, то, что носят». Значит, между двумя понятиями есть связь, однако слово «беременность» корректно было бы перевести на современный язык как «ношение».

И, несмотря на то, что на протяжении всей истории человечества женщины отважно справлялись со своей родительской миссией, каждый новый опыт материнства индивидуален и полон как радостей, так и переживаний.

Размышления о здоровье малыша в контексте православия

В этот особенный период каждая женщина поддаётся размышлениям о будущем малыша, о самом процессе родов, о первых днях жизни новорождённого. Материнское сердце часто обращается к Богу с молитвой о благополучном развитии ребёнка в утробе и о лёгких родах. Следуя примеру Богородицы, будущая матерь воспринимает беременность как дар, и проявляет смирение в тяготах, связанных с ним.

Диалог с Всевышним всегда сокровенен, полон чаяний и переживаний. Лучший способ вести его — слушать свое сердце и быть честным с самим собой, поведать Богу о том, что сейчас на душе. И вместе с тем зачастую невозможно найти правильных слов, чтобы передать мысли и чувства, настолько сильна материнская радость, настолько сильно и волнение.

Где черпать вдохновение и силы в период беременности

Память поколений хранит в себе советы будущим матерям, как лучше общаться с Богом в деликатный период беременности: о каких библейских примерах размышлять, на какие иконы любоваться и где черпать твердость духа.

Вдохновляющий пример Богоматери

Самый красноречивый и окрыляющий пример для беременной женщины — Пресвятая Богородица. Образ мудрой, милостивой матери вдохновляет женщин, а союз Девы Марии со Святым Иосифом считается каноническим примером христианской семьи, понимания и терпения.

Он призван вдохновлять молодые семьи и внушать им добродетели веры. Считается, что икона Богоматери в доме благотворно действует на будущую матерь, а молитва, ежедневно обращённая к ней, защищает беременную и укрепляет её духовно.

Читайте «Молитву беременной к Божьей Матери».

Покровители беременных женщин

Кроме Богородицы, защитницей и покровительницей женщин в период ожидания ребёнка считается блаженная Матрона Московская — многие беременные приезжают в Даниловский монастырь в Москве, чтобы поклониться её мощам и прочитать там свою молитву.

Даниловский монастырь

Обращение к Святому Николаю Чудотворцу традиционно вдохновляет всех страждущих и ищущих поддержки и защиты. И, как и при других волнениях и опасениях, рекомендуется взывать к своему Ангелу-Хранителю. Текст молитвы может быть составлен из ваших мыслей и чаяний.

Посещение храма и созерцание икон

Обстановка храма часто располагает к духовным поискам и мыслям, настраивает на спокойный лад. Считается, что лицезрение икон благотворно отзывается на духовном состоянии будущей матери. Упоение и твердость, которую они носят, передаются созерцающим и их укрепляют.

Традиционно на Руси беременные женщины поклонялись иконе Феодоровской Божьей Матери. Лик Девы Марии с иконы Божьей Матери Семистрельной также одухотворяет женщин в положении. Считается, что она бережёт семейный очаг и радеет за всех членов семьи.

В православном мире верят, что икона Божьей Матери «Поможение в родах» имеет чудотворную силу и помогает беременным женщинам в кульминационный период. Принято думать, что совместная молитва в храме укрепляет морально всю семью в ожидании чуда рождения.

Можно поклониться святым иконам вместе с матерью, супругом или же старшими детьми.

Женская мудрость поколений — в помощь будущей матери

Женщины веками хранят и передают своим дочерям накопленные знания о семейном здоровье, поддержании домашнего очага и о заботе о своих родных. Ожидание малыша — волнующий период для всех членов семьи.

Однако кто способен глубоко понять, что испытывает будущая роженица, какие радости и страхи переживает в себе? Конечно, её собственная мать.

Она способна дать будущей матери те бесценные советы, сказать те успокаивающие слова в правильный момент, в которых та нуждается.

Молитва матери издревле считается самой сильной

Считается, что сила молитвы о беременной дочери безгранична, так же, как и сила родительской любви. Будущим бабушкам рекомендуют обращаться к Богоматери с просьбами о помощи и поддержки для дочери в этот непростой период. Молитва может быть высказана своими словами, или же по готовому примеру, который часто используют в таких случаях. Главное — чтобы моление шло от сердца.

Примеры молитвы матери о беременной дочери

Если вы используете церковнославянский язык для обращения к Богу с молитвами, приводим пример такой молитвы:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя дочери) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Если вы предпочитаете прочитать молитву на современном языке, приводим пример молитвы ниже:

«Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, прошу Тебя помилуй Рабу Божью (имя дочери) и помоги ей разрешится от бремени своего благополучно.

О, всемилостивая и добрая Владычице небесная Богородица, приди на помощь дочери моей, окажи ей поддержку в непростое для нее время. Только от тебя помощи жду для своей кровиночки.

К образу твоему припадаю и молю защиты у Всевышнего для дочери своей. Ты, Пресвятая Богородица будь к ней милостива и не оставь ее в трудный час. Аминь».

В самый трудный для роженицы период можно поддержать её молитвой Божьей Матери «Скоропослушница», прося о милосердии и спасении:

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави, всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Считается, что эта молитва приобретает особую силу, если она произнесена перед иконой Божьей Матери «Скоропослушница».

Икона Божьей Матери «Скоропослушница»

Она любима многими матерями за светящуюся радость, которую она излучает. Оригинальная икона находится на Святой горе Афон в Греции, однако многие женщины поклоняются её спискам в Иерусалиме, Москва, Архангельске, Петрозаводске и других городах. Копии иконы относят также к чудотворным.

Ожидание пополнения традиционно объединяет всю семью в радости и волнении. Мы желаем вам подготовиться к торжественному моменту вместе и оказать посильную духовную помощь и поддержку будущей матери.

Источник: https://babytoday.ru/articles/molitva-materi-o-beremennoy-docheri/

Молитва чтобы родить мальчика

Молитва беременной о мальчике

Советуем ознакомиться молитва чтобы родить мальчика с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

У благочестивых родителей Александра Свирского были дети мужского и женского пола. Затем их деторождение прекратилось. Они стали молить Бога, чтобы Он даровал им сына на утешение и поддержку их в старости лет. Плодом их молитв и был Александр Свирский. Затем после его смерти молились святому, чтобы иметь детей мужского пола, и молитвы верующих были исполнены.

О священная главо, ангеле земний и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, являй многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе! Испроси нам вся благопотребная к житию сему временному, и нужная к вечному спасению нашему. Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, пред Господем на враги видимыя и невидимыя. Верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезненный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Да в мире глубоце пребудет святая Православная Церковь Христова, и в благостроении зиждется отечество наше, во всяком благочестии нерушимо. Буди всем нам, чудотворче святый, помощник скорый во всякой скорби и обстоянии. Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствех воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренная моления наша, и предстательствуй за нас пред престолом Живоначальныя Троицы, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, мы недостойнии, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

О преподобне и богоносне отче наш Алек­сандре! Испроси нам вся к житию сему вре­менному благопотребная, паче же к вечно­му спасению нашему нужная. Буди нам, рабам Божиим (имена), чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощ­ник.

Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода во Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри сми­ренных молений наших, но присно о нас пред престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойни есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Молитва в просьбе родить мальчика

Преподобному Александру Свирскому

У благочестивых родителей Александра Свирского были дети мужского и женского пола. Затем их деторождение прекратилось. Они стали молить Бога, чтобы Он даровал им сына на утешение и поддержку их в старости лет. Плодом их молитв и был Александр Свирский. Затем после его смерти молились святому, чтобы иметь детей мужского пола, и молитвы верующих были исполнены.

О священная главо, ангеле земний и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, являй многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе! Испроси нам вся благопотребная к житию сему временному, и нужная к вечному спасению нашему. Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, пред Господем на враги видимыя и невидимыя. Верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезненный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Да в мире глубоце пребудет святая Православная Церковь Христова, и в благостроении зиждется отечество наше, во всяком благочестии нерушимо. Буди всем нам, чудотворче святый, помощник скорый во всякой скорби и обстоянии. Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствех воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренная моления наша, и предстательствуй за нас пред престолом Живоначальныя Троицы, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, мы недостойнии, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

О преподобне и богоносне отче наш Александре! Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная. Буди нам, рабам Божиим (имена), чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощник.

Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода во Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойни есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Молитва при желании родить мальчика

Для того чтобы в семье родился мальчик молятся Преподобному Александру Свирскому. Родители Александра перед его рождением, молились Богу, чтобы тот даровал им сына, и в итоге плодом их молитв стал – Александр Свирский. И теперь каждый, кто хочет иметь ребенка мужского пола, молятся этому святому.

Слова молитвы при желании родить мальчика обращенной к преподобному Александру Свирскому, следующие:

О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угоднице Пресвятыя и Единосущныя Троице, многая милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй! Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная.

Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея. И да в мире глубоце пребудет святая православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворчесвятый, во всякой скорби и обстояниях скорый помощник.

Наипаче же в час кончины нашея явися нам заступник благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода во Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойни есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Как сделать так что бы родился мальчик?

Сылочка сразу на тест.

Источник: https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-chtoby-rodit-malchika/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.