Икона и молитва беременным кому

Содержание

Молитвы во время беременности

Икона и молитва беременным кому

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

Прослушать:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

Тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

См. также: РОДЫ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Важность молитвы во время беременности

Икона и молитва беременным кому

Для некоторых женщин беременность становится настоящим испытанием.

Постоянный страх потерять ребенка заставляет их обращаться за помощью к высшим силам, читать специальные молитвы для будущих мам, посещать церковь.

И такое восприятие возникающих трудностей священники называют единственно верным. Более того, вне зависимости от того, как протекает беременность, сопровождается ли она осложнениями, надо молиться обязательно.

Молитва беременной

Иконы, которым должны молиться беременные женщины

Пресвятая Богородица — один из главных символов православных христиан. Она — мать Иисуса Христа, поэтому именно ей многие женщины молятся о рождении здоровых детей. Икона святой является оберегом, который должен быть у каждой будущей мамы.

Молитвы беременной женщины на каждый день перед иконами Пресвятой Богородицы

Существуют разные иконы Пресвятой Богородицы. Какой из них молиться, будущая мама может выбрать, следуя зову своего сердца.

Скоропослушница

«Скоропослушница» — очень древняя икона. Ее первообраз находится на Афоне в мужском монастыре.

Икона «Скоропослушница»

Стоя перед ней, беременная может читать:

 • Тропарь, глас 4-й: «К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем…»;
 • Кондак, глас 8-й: «В мори житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений…»;
 • Молитву: «Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице…»

Целительная

Читать молитву о вынашивании можно и перед иконой «Целительной».

«Целительная» икона

Ее православная церковь считает очень сильной. Молитвы, написанные для этого чудотворного образа, следующие:

 • Тропарь, глас 4-й: «Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ…»;
 • Молитва: «Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне…»

Феодоровская

Молитва для беременных о рождении здорового ребенка может произноситься перед «Феодоровской» иконой Божьей Матери, написанной евангелистом Лукой.

«Феодоровская» икона

По отзывам, она помогла очень многим будущим мамам, у которых была угроза выкидыша. Особенность этого образа в том, что на обратной его стороне находится лик мученицы Параскевы. В Древней Руси ее считали покровительницей материнства, что очень символично.

Поэтому именно перед «Феодоровским» образом женщины могут просить о зачатии и рождении здорового малыша:

 • Тропарь, глас 4-й: «Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома…»;
 • Кондак 1-й: «Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан…»;
 • Молитва: «К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя…»

Взыграние младенца

Икона Пресвятой Богородицы «Взыграние младенца» — это древняя святыня, которую почитают во всех православных странах. Перед ней люди молятся о здоровье беременной и ребенка, исцелении при смертельных болезнях, об избавлении от бесплодия.

Икона «Взыграние младена»

Сейчас оригинальный образ хранится в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Иконочку «Взыграние младенца» будущие мамы могут брать с собой на роды. В самые трудные минуты, держа ее в руках, нужно читать «Пресвятая Дево, Мати Божия…»

Беременная Богородица

Святой образ беременной Божьей Матери очень редко исполнялся православными иконописцами. Нашли эту икону во время ремонта в одном из грузинских монастырей, когда поднимали пол. В ней акцент сделан на материнское начало каждой женщины.

Икона беременной Божьей Матери

Беременная Богородица — удивительно нежная икона, имеющая глубокий смысл. Она помогает будущим мамам поверить в то, что роды пройдут без осложнений, на свет появится здоровый малыш.

Помощница в родах

Уже по названию этой иконы ясно, с какой целью она была написана и освящена. К сожалению, о существовании святыни знают немногие.

Икона «Помощница в родах»

На ней Дева Мария заботливо защищает ладонями маленького Иисуса. Когда боль становится нестерпимой, а малыш вот-вот появится на свет, будущей маме нужно мысленно обращаться именно к этой иконе. Читать при этом следует:

 • Тропарь, глас 4-й: «Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии…»;
 • Кондак, глас 6-й: «Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное…»;
 • Величание: «Величаем, величаем тя, пресвятая дево, богоизбранная отроковице…»

Молитвы для беременных на каждый день преподобной Мелании

Помимо Пресвятой Богородицы, священники нередко советуют будущим мамам чтить икону преподобной Мелании.

Икона преподобной Мелании

Мелания Римская родилась в IV веке и была наследницей очень большого состояния. В подростковом возрасте отец выдал ее замуж за близкого родственника. Девушка хотела вести целомудренную жизнь, но муж попросил, чтобы сначала она родила ему двух детей. Матерью Милании стать так и не удалось. Во время вторых родов она чуть не умерла. После этого муж уже не просил ее о наследниках.

Когда же он скончался, молодой женщине остались огромные средства. Она построила на них храмы, монастыри, помогла бедным. Сначала мощи преподобной Мелании хранились в Иерусалиме, но после их вывезли в Рим.

Молиться святой нужно в такой последовательности:

 • Молитва «О святая угоднице Божия, преподобная мати Мелание! Подвигом добрым подвизавшися…»;
 • Молитва: «О, преславная мати Мелание, скорая наша помощнице и заступнице…»;
 • Тропарь, глас 8: «В тебе, мати, известно спасеся еже по образу…»;
 • Кондак, глас 3: «Девства чистоты возлюбльши и обручника…»

Молитвы во время беременности блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская раздала свое имущество бедным, когда ее любимый муж скончался. Сама облачилась в одежду супруга и стала скитаться по свету с молитвой Божьей. Многие люди воспринимали ее как сумасшедшую. Но потом стали замечать, что после общения с Ксенией дела их налаживаются, болезни отступают.

Икона Ксении Петербургской

Истории церкви известен очень интересный случай, связанный с жизнью Ксении Петербургской. Поздним вечером она пришла к Параскеве Антоновой, которая проживала в ее доме, и сказала, что хватит штопать чулки — нужно скорее бежать на Смоленское кладбище, чтобы забрать там ребенка. Детей у Параскевы не было, но она не посмела ослушаться святую.

Подойдя к кладбищу, дева увидела толпу людей. Как выяснилось, извозчик сбил беременную женщину, которая успела родить здорового мальчика, а сама сразу же скончалась. Параскева забрала младенца и усыновила его.

Видимо, именно этот случай имеют в виду, когда говорят, что иконе Ксении Петербургской должны молиться женщины, которые хотят стать матерями. Читать перед образом святой нужно:

 • Тропарь, глас 7-й: «Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне…»;
 • Кондак, глас 3-й: «Днесь светло ликует град святого Петра…»;
 • Молитву: «О святая всеблаженная мати Ксение! Под покровом Всевышняго жившая…»

Священники уверяют, что не столь важно, перед какой иконой будет читаться молитва о рождении здорового ребенка, легких родах. И даже не всегда обязательно повторять святые строки слово в слово. Самое главное, чтобы молитва шла от души и произносилась с глубокой верой, чтобы во время нее женщина думала о Божьей помощи, а не о бытовых делах.

Источник: https://babytoday.ru/articles/molitva-beremennoy-zhenshchiny/

Какой иконе молиться беременной женщине?

Икона и молитва беременным кому

Девятимесячный период ношения ребенка во чреве очень ответственен и волнующ для каждой будущей матери, потому что появление на свете новой души — настоящее чудо, совершаемое Всевышним Отцом. Во время беременности женщины часто испытывают тревогу за будущее новорожденного: правильно ли положение плода, придет ли срок рождения вовремя, и каковы будут сами роды.

Если люди желают получить помощь в преодолении этого ответственного периода, Церковь советует молиться перед соответствующими образами, покровительствующими беременным женщинам.

Значение молитв для будущих матерей

Православные верующие с давних времен почитают Божью Матерь, являющуюся воплощением благоговения перед самим фактом материнства. Деторождение ранее приравнивалось к божественному служению и свято чтилось.

Молитва помогает избавить беременную от страхов перед родами и внести умиротворение в душу

Беременные женщины обязаны были вести себя благочестиво и добропорядочно, ведь внутри её чрева зарождалась новая жизнь. Поэтому забота о духовном состоянии материнского тела и недопущение греховности — важнейшая задача.

Эмоциональное состояние беременных женщин крайне нестабильно, часто возникает депрессия. Такое поведение складывается из-за нарушения функций гормональных желез, страхов перед родами и излишними опасениями за жизнь плода.

Важно! Молитвы перед иконами с изображением Богоматери избавляют от большинства негативных последствий, но необходимо лично следить за деятельностью, не впадая в порочность. Церковь также советует посещение храмов в период беременности, а также исповеди и причащения.

Каким иконам молиться беременным

Роды — кульминация мучений, которым подвержены все люди после нарушения Божьего запрета праматерью Евой. Поэтому стоит положиться на благословение Господа, молитвенные прошения и поддержку Богородицы в различных иконографиях.

Мать должна помнить, что она отныне отвечает за другую личность, нежно созревающую во чреве. Мысли и деятельность должны совершаться в рамках добродетели.

Икона Богородицы «Помощница в родах»

 • Главнейший образ для периода беременности — лик Пречистой Девы Марии «Помощница в родах», которая создает нерушимую ментальную связь между беременной и её ребенком. Молитвы перед иконой даруют человеку умиротворенность, любовь и правдивость. На полотне Богоматерь изображена в полный рост, а её десницы сложены в религиозном жесте над лоном, где взрастает Младенец Иисус.
 • Древнейшая икона Пречистой Девы «Скоропослушница», оригинал которой хранится в мужской обители Святой Горы, также помогает в период беременности и в родах. Есть предположение, что этот образ является списком чудотворного лика Богородицы, высоко чтимого в египетском городе Александрия. К иконе обращаются, когда у роженицы недостает молока в грудных железах.
 • Сегодня в большинстве больничных часовен можно видеть лик, который называется «Целительница». Этот старинный образ прогоняет заболевания во время беременности и мучительные боли при родах.
 • «Феодоровская» икона Пречистой Девы также помогает женщинам, питающих под сердце маленького человека. Образ относят к типу Умиление, он похож на полотно «Владимировской», отличие только в обнаженном колене Младенца. На обратной стороне оригинала виден лик великомученицы по имени Параскева. Её почитали на Руси в качестве покровительницы невест и будущих матерей. Она помогает найти честного мужа и зачать здорового ребенка.
 • Беременные также молятся святому образу преподобной матушки Мелании Римской, родившейся в IV столетии. Она и её супруг согласились жить в воздержании, но с условием, что в семье будет двое детей. Роды прошли неудачно, а сама Мелания была на грани смерти. Благочестивый муж принял на себя всю вину и согласился соблюдать обет целомудрия. После его смерти святая матушка раздала свое богатое наследство и подвизалась строить храмы и монастыри.

Подробнее об иконах Богородицы для молитвы о родах:

Другие полотна

В церковных лавках большое разнообразие ликов Богоматери и приближенных к Господу святых, которые покровительствуют женщинам, ждущим ребенка.

Священники советуют размещать иконы в комнатах беременных, полотно можно повесить на стену или поставить на тумбе или полке.

Важно, чтобы женщина могла беспрепятственно взглянуть на образ в стремлении прочесть молитву, получив благословение в обратном направлении.

Непраздная Икона Богородицы

 • Полотно с беременной Богородицей относят к разряду редких экземпляров. Этот тип характерен для иконографии Святой Горы Афон и Грузии. Особенность этой великолепной иконы в том, что внимание уделено материнским чертам Пречистой Девы и её ожиданию скорого прихода Младенца. Нежное изображение вселяет в будущих матерей веру в благополучный исход родов. Молясь беременной Богородице, женщины ощущают успокоение и обретают радость материнства.
 • В ответственный период ношения плода помогает изображение родителей Божьей Матери — преподобных Иоакима и Анны. Добрейшие старики уже отчаялись думать о потомстве, когда Бог подарил им дочь. Они усердно молились и никогда не жаловались на жизнь, что вскоре принесло им огромное утешение в виде рождения будущей Пречистой Девы. Молясь иконе праведных родителей, беременные обретают силы для родов и благословение свыше.
 • Образ Захария и Елизаветы, родителей Иоанна Крестителя, дарует женщинам здорового ребенка. Они чудесным образом зачали сына в престарелом возрасте, ежедневно молясь и ведя праведную жизнь.
 • Беременным женщинам помогает лик блаженной Ксении Петербургской. Икона защищает плод и гарантирует защиту после рождения. При жизни преподобная Ксения спасла еще нерожденного мальчика. Она оповестила одну праведную и одинокую женщину о том, что Бог подарил ей ребенка, а после этого направила на Смоленское кладбище. На месте женщина увидела толпу людей, стоявшую вокруг задавленной телегой беременной. На последнем издыхании несчастная успела родить мальчика. Родственников не нашлось, поэтому женщина, к которой приходила Ксения, забрала младенца на воспитание, видя в этом волю Бога.

Ещё интересные статьи по этой теме:

Совет! Искренние прошения и благочестивая жизнь убирают страхи и придают необходимых сил будущим матерям и их детям. Великое событие не должно проходить без святого участия Божьей воли, подарившей женщине счастье иметь ребенка, поэтому молитвы необходимы.

Как и кому молиться о благополучной беременности и родах?

Апр 10, 2019 13:25Администратор

Источник: http://molitva-info.ru/ikony/ikony-dlya-beremennyh.html

Молитва при родах

Икона и молитва беременным кому

Родов боится почти каждая женщина: одни помнят боль предыдущих схваток и потуг, иные наслышаны от бабушек, подруг и соседок, как же тяжело рожать. Но, так или иначе, к этому событию готовятся абсолютно все и весьма разными способами.

Кто-то ищет хорошего врача и роддом, кто-то узнает о средствах обезболивания при родах, кто-то бегает по магазинам, покупая пеленки, чепчики и комод в детскую комнату… Без спору все дела важны. Но главное в этой суете не забыть о молитве.

 

Верующая женщина хорошо знает, что без помощи Божьей ей не справиться. Молитва ее не покидает ни в дни подготовки к зачатию, ни в дни беременности, ни при родах.

Многие может быть возразят: а как молиться при родах рожающей женщине? Ведь думать нужно о схватках, потугах… Святые отцы учат, что человек должен молиться каждую свободную минутку. Это относится и к роженице во время схваток.

Чтение молитвы успокаивает, а ее сила невидимо помогает в самую трудную минуту. 

Духовная подготовка 

К родам нужно готовиться не только физически и психологически, но и духовно.

Что это значит? Беременная женщина должна обязательно перед родами посетить храм, побыть на службе, исповедаться и причаститься Христовых Таин.

В независимости от того, как вы «носите» своего малыша, роды могут быть непредсказуемы. И не всегда врачи в силах повлиять на исход родоразрешения. Всемилостив и всемогуч лишь Господь. 

Еще несколько столетий назад, роженица не могла ни на кого положиться, кроме Бога. Знахарки-повитухи не приступали к беременной женщине, не помолившись. В углу перед иконами горела лампадка, а все близкие искренне молились.

Сегодня же люди в основном полагаются на врачей, и только в крайних случаях вспоминают о молитве. Мало кто верит нынче в чудеса. А ведь они происходят. По вере нашей и будет нам.

Известно немало случаев, когда молитва при родах творила чудеса: сильные родовые боли утихали, те, кто не мог разрешиться от бремени, разрешались, и даже кровотечения в родах останавливались. 

Кому молиться? 

С давних времен из поколения в поколение передается традиция при родах молиться перед иконами Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»… И это далеко не полный список, ведь Чудотворных икон в православной церкви много. Но главное не то, перед какой иконкой преклониться в молитве, главное – искренняя молитва. Молиться о роженице должны близкие люди. Хорошо на эти дни заказать в храме молебен, читать акафисты Божьей Матери и другим святым. 

В первую очередь во всех скорбях мы обращаемся к Богородице. Она слышит нас и помогает. По своей чистоте и святости Пресвятая Дева родила Сына Божия безболезненно. Испытав же человеческие трудности, она понимает каждого из нас.

При родах также молятся Святой Великомученице Екатерине, Ксении Петербургской, Анастасии Узоразрешительнице. При трудных родах молитесь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, Захарию и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. Обе супружеские пары до старости своей были бесплодны, однако не теряли веру и непрестанно молились, пока Господь не даровал им чадо. 

Молитва ко Господу Иисусу Христу 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли.

Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей.

Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя.

Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница» 

Молитва первая 

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши.

Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави.

Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою.

О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления прийми благодарная хваления сердец наших.

Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков. 

Молитва вторая 

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость. 

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение.

Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения.

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь. 

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах. 

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, – в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению! 

Специально для beremennost.net – Таня Кивеждий 

Источник: https://beremennost.net/molitva-pri-rodakh

Икона для беременных: значение, в чем помогает

Икона и молитва беременным кому

Беременность – самый ответственный и волнующий период в жизни каждой женщины, ведь ей предстоит совершить настоящее чудо – дать жизнь новой душе, новому человеку. На протяжении всех долгих месяцев беременности будущую мать не покидает тревога: правильно ли протекает развитие плода, сможет ли она доносить его до положенного срока и, самое главное, – как пройдут роды.

Нередко от беременных женщин и членов их семьи можно услышать вопрос: какой иконе молиться беременной женщине о здоровье будущего ребенка?  Эти тревоги и заботы характерны для женщин всех времен, и православным здесь помогает икона покровительница беременных женщин. В старину они носила название икона Божией Матери «Поможение в родах», сегодня  можно встретить более современное название — икона Божией Матери «Помощница в родах».

Описание иконы «Помощница в родах»

На иконе Богородицы «Помощница в родах» Пресвятая Дева обычно изображается вместе с Младенцем во чреве, Который, еще не придя в этот мир, делает правой ручкой, благословляющий жест

Лик самой Богоматери исполнен смирения и ожидания. Ее руки сложены у груди, как бы защищая Божественное Дитя.

Очень редко встречается икона Богородицы беременной; по иконографическому типу она характерна в основном для Афона и Грузии. Здесь Дева Мария предстает в период приближения родов; Младенца не видно, он скрыт в ее чреве. Лик Девы дышит кротостью и ожиданием, Ее ладони подняты в жесте, отвращающем зло и несчастья.

Зачем нужна икона в помощь беременным и в родах

Известно, что эмоциональное состояние при беременности крайне нестабильное, порой у женщин даже возникает депрессия. Это связано с целым рядом причин, в том числе с изменением гормонального фона, страхом перед предстоящими родами, опасениями за здоровье ребенка.

Избавить беременную от этих страхов, внести умиротворение в ее душу поможет молитва иконе Богородицы «Помощница в родах».

Но одной молитвы мало. Издревле считалось, что для беременной крайне важен благочестивый, праведный образ жизни, забота не только о своем теле, ставшем вместилищем для нового крохотного человечка, но и о своей душе. Поэтому беременной крайне важно избегать раздражения, гневливости, гордыни, зависти, злобствовании и уныния, чтобы они не сказались негативно на младенце.

Если будущая мать почувствует в своей душе такие чувства, ей непременно нужно обратиться с молитвой к иконе «Помощница в родах», чтобы Богоматерь помогла ей справиться с ними и обрести душевный мир и покой.

  Ей также важно посещать храм Божий, особенно на последних сроках и перед родами.

Выстоять на ногах всю службу ей не позволит ее физическое состояние, все-таки это большая физическая нагрузка, но вот помолиться и исповедаться, чтобы очистить свою душу от грехов, будет очень полезно.

Где в доме поместить икону для беременных

Значение иконы для беременных трудно переоценить – это мощнейшая психологическая поддержка для женщины.

Существует целый ряд икон Божией Матери и святых, помогающих в этот период, но все-таки лучше всего приобрести в храме или получить в подарок освященную икону, помогающую беременным и в родах. Желательно, чтобы она находилась в комнате беременной.

Ее не обязательно вешать на стену, она может находиться на полке либо на прикроватной тумбочке, главное, чтобы беременной было удобно молиться, чтобы она могла время от времени взглянуть на лик Богоматери и получить от Нее посыл поддержки и укрепления духа.

Как свидетельствуют истории многих женщин, именно образ Богородицы и молитвы к Ней помогли им выносить и родить здоровых младенцев. О действенности иконы Божьей Матери «Помощница в родах» свидетельствует хотя бы такой факт: во многих роддомах ее размещают непосредственно в родзале, где она облегчает родовые муки женщин и помогает их детям появиться на свет.

День почитания иконы — 8 января.

Молитва Богородице Помощнице в родах

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши.

Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави.

Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих.

Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления прийми благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://omolitvah.ru/ikony/ikona-dlya-beremennyh/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.