Греческая молитва царь небесный

Содержание

Греческая молитва царь небесный

Греческая молитва царь небесный

Постараемся детально ответить на вопрос: греческая молитва царь небесный на сайте: молитва-богу.рф – для наших многоуважаемых читателей.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, το Πνεῦμα της Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός των Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορτηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

(Ударения обозначены заглавными буквами.

Ф – межзубное, как в английском th в слове thick.

Г – нечто среднее между украинским “г” и русским “й”

э – нечто среднее между “э” и “е”. предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским “е”. То же относится и к “и”

ф – межзубная глухая, как в английском th в слове thick.

г – нечто среднее между украинским “г” и русским “й”

э/е – нечто среднее между “э” и “е”. предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским “е”. То же относится и к “и”

л – мягче русского л, но тверже ль)

 • Царю Небесный/ Rex coelestis(orthodox prayer)

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, . Начало обычное (Царю Небесный, Трисвятое по Отче Наш) на греческом языке .

 • Грузия – молитва на грузинском Царю Небесный

  Грузия православная – Царю Небесный поют на грузинском и . наш” на арамейском,грузинском,древне-греческом,цыганском и латыни.

 • Царю Небесный на арабском

  Царю Небесный на арабском. . Молитва Святому Духу на русском, арабском, сербском и греческом. – Duration: 9:11. by р.Б. Мария .

 • Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.

  Молитва Отче наш на греческом языке

  Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

  Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

  Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

  ο εν τοις ουρανοίς,

  αγιασθήτω το όνομα Σου.

  Ελθέτω η βασιλεία Σου.

  Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

  Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.

  Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

  ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

  Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

  αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

  О эн тис уранИс

  Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.

  Ке Афес имИн та офилИмата имОн,

  Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

  Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,

  АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

  Отче наш на греческом слушать

  Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

  Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

  Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

  Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

  Πιστεύω εις ένα Θεόν,

  ποιητήν ουρανού και γης,

  ορατών τε πάντων και αοράτων.

  Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,

  τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,

  τον εκ του Πατρός γεννηθέντα

  προ πάντων των αιώνων.

  εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,

  ομοούσιον τω Πατρί,

  δι’ ου τα πάντα εγένετο.

  Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους

  και δια την ημετέραν σωτηρίαν

  κατελθόντα εκ των ουρανών,

  και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,

  και Μαρίας της Παρθένου,

  Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών

  επί Ποντίου Πιλάτου,

  και παθόντα, και ταφέντα.

  Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

  Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,

  και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

  Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

  κρίναι ζώντας και νεκρούς,

  Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

  Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

  το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

  το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον

  το λαλήσαν διά των Προφητών.

  Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,

  και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

  Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

  Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

  και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

  пиитИн уранУ ке ЙИс,

  оратОн тэ пАндон ке аОратон.

  Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,

  Про пандОн тон эОнон.

  омоУсион то ПатрИ,

  Эпи ПонтИу ПилАту,

  Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

  Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.

  крИнэ зОндас ке нэкрУс,

  у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

  Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,

  То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон

  Ке апостоликИн экклисИан.

  ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.

  ПросдокО анАстаси нэкрОн,

  Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

  Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

  Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

  Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

  Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

  Богородице Дево — перевод на русский язык

  «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

  Детская молитва Богородице на греческом языке

  Παναγιά μου Δέσποινα

  και του Χριστού μητέρα

  σε σέναν παραστέκουμαι

  την νύχταν και τη μέρα.

  Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου

  άρμαν έχω στο πλευρόμ μου

  δούλος του Θεού λογιούμαι

  και κανένα δε φοβούμαι.

  Ке ту ХристУ митЭра

  Сэ сЭнан парастЭкомэ

  Тин нИхтан ке тин мЭра.

  ПЭфто кАмно то ставрОм му

  Арман Эхо сто плеврОм му

  ке канЭна дэн фовУмэ.

  Мой перевод на русский язык

  Госпожа моя Богородица

  Я с тобой рядом

  Ложусь и крещусь

  Со мной защита рядом

  Раб божий называюсь

  И никого не боюсь.

  Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

  Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

  το Πνεύμα της αληθείας,

  ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

  ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

  ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

  και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

  και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

  ВасилЕв урАние, парАклитэ,

  О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,

  Молитва Святому Духу (перевод):

  Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

  Текст с сайта http://azbyka.ru/.

  Молитва преподобного Паисия Великого

  Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου.

  Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου.

  Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

  КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна.

  КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО.

  Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.

  Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

  Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

  Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них.

  Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения.

  И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

  Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.paidika.gr/, для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

  Источник: https://xn----7sbebizuhsg3bs.xn--p1ai/grecheskaya_molitva_tsar_nebesnyj/

  Молитвы на греческом

  Греческая молитва царь небесный

  Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,

  французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

  Примерная транскрипция и перевод

  (для понимания аутентичного звучания, прослушайте аудиозапись молитвы)

  ПАтер имОн —- Отец наш

  О ен тис Уранис —- В небесах

  АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

  ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

  ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя

  Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле

  Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный

  Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня

  Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши

  Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили

  Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим

  ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение

  Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого

  Транскрипция и перевод

  АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

  ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

  Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день

  Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши

  Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему

  Ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- и не введи нас в искушение.

  Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

  Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

  Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

  Богородице Дево — перевод на русский язык

  «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

  Молитва трисвятое на греческом языке

  Греческая молитва царь небесный

  Данная статья содержит: молитва трисвятое на греческом языке – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

  Трисвятое – краткое название молитвы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.

  По преданию она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время покаянного моления по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.) и тогда же введена в богослужебное употребление.

  Трисвятое на греческом: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ισχυρός, Ἅγιος Αθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. А́гиос о Фэо́с, А́гиос исхиро́с, А́гиос афа́натос, эле́исон има́с.

  Греческий текст молитвы допускает и такой, более близкий к подлиннику перевод: «Свят Бог, свят Крепкий, свят Бессмертный, помилуй нас», поскольку в подлиннике стоит не звательный, а именительный падеж.

  Трисвятое используется: как составная часть начала обычного; на Литургии оглашенных перед чтением прокимна и Апостола; в конце великого славословия; в конце чина отпевания.

  На Литургии в некоторые памятные дни праздники (Рождество Христово, Богоявление, Лазарева суббота, Великая суббота, Пасха и Светлая седмица, Пятидесятница) вместо Трисвятого поют «Елицы во Христа крестистеся», а в праздники, посвящённые Кресту Христову — «Кресту Твоему покланяемся, Владыко».

  Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

  Молитва «Царю небесный»

  Греческая молитва царь небесный

  Молитва «Царю небесный» является одной из основных в православии. Ее обязательно читают во время каждого церковного богослужения.

  Также она считается домашней молитвой, которую рекомендуется читать в утренний час после пробуждения и непосредственно перед сном.

  Кроме того, существует традиция читать молитву «Царю Небесный» с целью, чтобы призвать Святого Духа в свою жизнь перед каким-либо начинаниях.

  Происхождение и авторство данного молитвенного обращения неизвестны. Понятно, что конями эта молитва уходит в глубокую древность. Большинство священнослужителей склоняются к тому, что она возникла приблизительно в конце первого тысячелетия христианской эры.

  Молитва Святому Духу

  В молитвенном тексте «Царю Небесному» воспевается одна из ипостасей нашего Всемогущего Господа. Это делается нечасто и связано с тем, что знания верующих людей основаны на Ветхом завете. А в нем упоминание о Святом Духе встречается трижды: два раза в книге пророка Исаии и один раз в 50 псалмах.

  Но сила Святого Духа безусловно известна всем верующим. Каждый христианин знает, что Святой Дух снизошел к Спасителю во время Крещения. Также он приходил к Святым Апостолам, перед тем, как они шли на проповедь.

  

  Очень часто у верующих людей возникают сложности в понимании образа Бога в трех ипостасях, но при этом Нераздельного и Единосущного. Именно на этой догме основывается православное христианское вероучение. Для того чтобы наглядно объяснить, священнослужители используют земное сравнение – образ женщины.

  Она может быть одновременно:

  • матерью,
  • дочерью,
  • сестрой.

  Вообще, в христианской религии Святой Дух – это определенная самостоятельная сущность. Он представляет бесплотное создание, которое способно пронизывать мир мертвых и живых. Святой Дух не имеет характера, лица и эмоций.

  Но он способен наполнять человека Божественной силой и даровать благословение. Именно посредством Святого Духа осуществляется Крещение. Примечательно, что в силу бестелесности и невидимости Святой Дух не может действовать самостоятельно, но при этом он может принимать различные формы.

  Самым популярным изображением Святого Духа является голубь.

  Оно закрепилось с момента возникновения христианской религии.

  Текст молитвы «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины» на русском

  На русском языке молитва звучит так:

  «Царю Небесный, Утешитель, Душе истины,Ты находишься везде и все можешь исполнить. Ты Сокровище благостей и жизни Податель,Приди и вселись в нас, очисти нас от разной скверны,

  И спаси, Святой Дух, души наши».

  Скачать в МР3: Svyatomu-Duhu.mp3 [967,75 Kb] (cкачиваний: 16)

  Чтобы правильно расставить акценты следует понимать, о чем молитва. Несмотря на всю краткость молитвенного обращения в нем кроется глубокий смысл.

  В этой молитве содержится обращение к Святому Духу, как к Небесному Царю. Обращение «Утешитель» связано с тем, что так был назван Святой Дух самим Иисусом Христом.

  В одной из бесед с учениками он пообещал, что умолит Отца дать людям другого Утешителя, который будет пребывать с ними вовек. Это будет Дух Истины, который людям будет очень трудно принять, так как он будет невидимым.

  Сочетание слов «Утешитель» и «Душа Истины» может пониматься, как «посредник» или «заступник».

  О Святом Духе в молитве говорится, что он присутствует везде. Именно такое определение также применимо к Богу. Далее следует подтверждение того, что Дух Святой все может исполнить. Под этим подразумеваются не только все желания и просьбы искренне верующего человека.

  Такая фраза указывает то, что Святой Дух заполняет весь мир вокруг нас и оживотворяет его. Каждое мгновение он поддерживает существования мира в целом, в противном случае все будет разрушено.

  То есть в этой молитве акцентируется внимание на том, что бог – это Создатель и Творец.

  Сокровище благостей – это значит источник милостей и всего доброго. Поскольку в старославянском варианте эта фраза звучит, как «Сокровище благих», то не следует понимать, что Святой дух является сам по себе сокровищем для людей.

  В молитвенном обращении Святой Дух называется «Подателем жизни». Это акцент на то, что всякая праведная душа подпитывается от Святого духа. Именно это утверждается во многих церковных песнопениях.

  После обращения идет просительная часть молитвы. Прежде всего, молящийся помнит, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас. Это понимается двояко.

  То есть, с одной стороны мы хотим, чтобы каждый из нас принял Святого духа и стал его обителью, а с другой у каждого из нас имеется желание, чтобы Святой Дух обитал среди нас, а значит, объединял нас, исключая разногласия и ссоры.

  Но при этом следует понимать, что, ни одно утверждение не исключает другое, они полностью совместимы.

  Далее в молитвенном обращении мы обращаемся к Святому Духу очистить нас от разной скверны. Под этим подразумевается просьба о прощении прегрешений и защите от дьявольских искушений. Мы хотим, чтобы Благой, что означает добрый Святой Дух, помог спасти наши души и даровал надежду на Царствие Небесное.

  В чем суть и сила молитвенного обращения к святому духу

  Для того чтобы понять суть молитвенного обращения к Святому Духу, нужно глубоко понять само это понятие в религии. Следует знать, что еще до того, как человек становиться христианином, Святой Дух уже оказывает на него влияние.

  Еще в детстве Святой Дух начинает сообщать о том, что был совершен. И делает он это посредством использования такой внутренней характеристики человека как совесть.

  Именно через нее Высшая сила обращается к человеку и принимает участие в формировании его характера.

  Если случается так, что человек продолжает поступать не по совести, и не обращает внимания на знаки, которые даются свыше, то Святой Дух покидает его.

  Святой Дух, вселяясь в человека, сближает его с Богом и в итоге приводит к нему. Это значит, что человек получает надежную защиту от Господа Бога, ведь Всевышний любит каждого из нас, поэтому даже грешников он не бросает в трудную минуту, пытаясь научить жить по заповедям Божьим и наставить на путь истинный. Причем приводит господь нас к этой истине через Святого Духа.

  В каждого человека, кто искренне верит в Бога и принимает решения жить по законам церкви приходит Святой Дух, вселяется в него и живет внутри такого человека. Таким образом, Господь способствует духовному росту, и в тот момент, когда христианин начинает искренне раскаиваться в собственных прегрешениях, он чувствует, что услышан некоей Силой. И эта сила есть Святой Дух.

  Верующий человек всегда отличается скромностью. Они никогда не преувеличивают своих достоинств, для них не характерна гордыня и они никогда не обманывают. Не совершают они и каких-либо других греховных действий. Именно такие черты и говорят о том, что в человеке присутствует Святой Дух. Основной дар Святого Духа – это Страх Божий.

  В этом случае человек понимает, что он не может считать себя самодостаточным, так как все в этом мире зависит от Господа Бога. Только после осознания всего величия Господа, человеку дано увидеть реальность окружающего мира. Искренне верующий человек со временем может, прислушиваясь к внутреннему голосу принимать правильные решения и делать правильный выбор.

  Это также является доказательством присутствия Святого Духа.

  Источник: http://psy-magic.org/molitvy/955-molitva-caryu-nebesnyy.html

  Молитва царю небесный происхождение

  Греческая молитва царь небесный

  Все о религии и вере – “молитва царю небесный происхождение” с подробным описанием и фотографиями.

  «Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день . «Храни Вас Господь!».

  Текст молитвы Царю Небесному воспевает одну из ипостасей нашего Господа. К сожалению, так сложилось, что верующие люди очень редко воспевают о Святом Духе, в отличие от всех других Лиц Святой Троицы.

  Все это, потому, что знания людей основаны на писаниях Евангелие, которые высветлены в Ветхом Завете, где выражение Святого Духа встречается трижды. Два раза в книге пророка Исаии и один раз в 50 псалмах.

  Еще одним характерным фактом отличия иудейской от христианской веры является понимание и толкование существа Духа Святого. В первой Дух — это не личность, свойство Бога Отца, то есть совокупность его Дыхания и Силы.

  Молитва Царю Небесному Утешителю

  В Евангелие о Царе Небесном упоминается уже чаще. Наверное, каждый христианин знает, что Дух пришел к спасителю во время великого Крещения. Также он приходил к апостолам, когда они шли на проповедь. Именно поэтому в текстах молитв Царю Небесному слушать приходится не привычный припев «возрадуйся» или «радуйся», а слово «приди», которое призывает третье лицо Святой Троицы.

  Очень часто христианин не может себе представить образ Бога, который состоит из трех лиц, но в то же время является Нераздельным и Единосущным. Тем не менее, на этой догме строится все православное христианское вероучение.

  Для наглядности священнослужители советуют сравнивать Святую троицу с образом земной женщины, которая также может пребывать сразу в нескольких лицах:

  Также само Господь совмещает в себе три сущности.

  Читать акафист или молитву принято на русском языке. Но также есть тексты молитвы на английском языке, слушать которые принято в такие дни:

  • праздник Святой Троицы — празднуется на 50 день после празднования Пасхи;
  • день Духа Святого — понедельник после празднования Великой Троицы.

  Текст молитвы следующий:

  и очисти ны от всякия скверны,

  и спаси, Блаже, души наша.

  Пусть хранит Вас Господь!

  Смотрите видео православной молитвы Царю Небесный:

  Православная молитва «Царю небесному»

  История молитвы «Царю небесному» насчитывает более тысячи лет. Согласно проведенному исследованию, ее еще не знали в уставе Константинополя в 9 веке.

  И этот факт позволяет с уверенностью отнести время ее появления к концу девятого и началу десятого века. По мнению ученых, молитва Царю Небесному была перенесена в традицию домашней молитвенной практики.

  Невозможно определить авторство и источники происхождения молитвы. На этот счет существуют разные мнения, кто-то полагает, что авторство молитвы Святому Духу принадлежит монаху-отшельнику, кто-то думает, что текст является творением императора-гимнографа, или это своеобразный пример адаптации еретической мольбы, впервые появившейся в иконоборческих кругах.

  В православной интерпретации прошение «Царю Небесному» представляет собой текст, наполненный догматическим смыслом для православного сознания. И молитва эта обращена к Святому Духу, которое стоит слушать. Стоит принять во внимание, что в православном вероучении признается три ипостаси Единого Бога. К каждой ипостаси происходит отдельное обращение к утешителю.

  Небесный Покровитель в данном случае является титулом, которым молящиеся наделили Всевышнего.

  Римская империя также служит своеобразным источником, служащим в качестве подкрепления подобного титулования.

  Использование молитвенного обращения

  Сегодня молитвенное прошение Царю все чаще слышится как инвокация, то есть когда Бога молитвенно призывают перед групповыми и личными молитвами Святому Духу. Православный обиход называет это «обычным началом», когда слушают обращения «Царю Небесному», мольбы Святой Троице и «Отче наш».

  В богослужении подобное обращение к утешителю используется как стихира Святому Духу, которую слушают на вечерне. Она посвящена празднеству Пятидесятницы и Дню Святой Троицы. Такая молитва зародилась в храмовом богослужении и постепенно ее слушают и используют в домашней практике.

  Толкование молитвенного обращения

  Мольба Царю является прошением о снисхождении Святого Духа и об излиянии Его присутствия. Это прошение об осуществлении харизматического помазания, в силу чего мольба слушается при всяком групповом богослужении и чинопоследовании, в домашних молитвенных обращениях, когда появляется необходимость сделать ее богодухновенной, исполненной присутствия Святого Духа.

  В заключительных словах текста слышится просьба об очищении души, то есть избавление от всякой скверны материи, связанной с духовным неведением, заблуждением и страстями.

  Если брать в учет подобный расклад, моление «Царю Небесному» обращено не к Богу, а к духовному покровителю в виде божественной женственности и мудрости — Святому Духу.

  Молитвы Царю Небесному: комментарии

  Источник: https://xn----7sbbfh0aufcu5bf.xn--p1ai/molitva-tsaryu-nebesnyj-proishozhdenie/

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.